vissza 

§ Dr. Gulyás Géza

ügyvéd        

NHGT Ügyvédi Iroda

1022 Budapest, Bimbó u. 3. mfszt.5.

Tel., rögzítő, fax: 316-2896

 Félfogadás: hétfő, kedd, csütörtök 18 órától

H.nap: IV. 24.

Tisztelt Pesti Központi Kerületi Bíróság!

 

            Alulírott, ifj. HEGEDŰS LORÁNT alperes az ellenem Dr. ÁDÁM GYÖRGY felperes által 20. P. 85.346/2003.sz. alatt indított perben felperes a 44. személy, aki azonos jogalapon ilyen pert indított ellenem.

            Az előző 43 személy keresetét a Pesti Központi Kerületi Bíróság 3 perben elbírálva elutasította, majd ezeket a Fővárosi Bíróság helybenhagyta.

            Kérem tehát a következő számú perek iratainak beszerzését:

1.)    29. P. 900.907/2001.

2.)    29. P.   86.176/2002.

3.)    37. P.   91.541/2001.

Megjegyzem, hogy ez utóbbi perben a Fővárosi Bíróság április hó 10-én kihirdetett ítéletével hagyta helyben az I. fokú ítéletet.

A Ptk. 85. §. (1) bekezdése alapján a személyhez fűződő jogokat csak személyesen lehet érvényesíteni.

A bírói gyakorlat személyes, közvetlen érintettséget követel meg a felperesi oldalon, így ha a személyt konkrétan nem nevezik meg, ill. semmilyen módon nem utalnak egyedileg a személyre, akkor nem valósulhat meg egy nagyobb társadalmi csoport tagjaként a személyhez fűződő jog iránti igény érvényesítését megalapozó közvetlen érintettsége.

Az ítélkezési gyakorlat utal (per analógiám) a 13. sz. PK. állásfoglalásra és megállapítja, hogy ilyen esetekben a felperes kereshetőségi joga hiányában nincs lehetőség az igény peresítésére.

(A laikusnak nem minősülő felperes rendkívül bő tartalmú kereseti előadása kapcsán hivatkozom a Pp. 163. §. (1) bekezdése szerint szabályozott, a pereldöntéséhez szükséges tények fogalmi körének és ezzel összefüggésben arra, hogy a korábbi felperesek ennek megfelelően annak az elégséges előadására szorítkoztak, hogy „felperes zsidó származású, izraelita vallású, magyar állampolgár.”)

Mindezekre figyelemmel kérem, hogy szíveskedjék felperes keresetét elutasítani és felperest perköltségben marasztalni.

 

Budapest, 2003. április 18. 

 

                                                                                                                 Tisztelettel:

                                                                      

                                                                                                             Ifj. Hegedűs Loránt

                                                                                                                          alperes 

                                                                                                            Képv.:

 

                                                                                                                      Dr. Gulyás Géza

                                                                                                                              ügyvéd

 

Ajánlott!